Co neřešíme

Některý obsah na Internetu není sám o sobě nezákonný, avšak v širším kontextu se může jednat o trestnou činnost. V takovém případě prosím kontaktujte naší partnerskou Linku bezpečí .

Pokud se nahlašovaný obsah týká přímo vás nebo někoho ve vašem okolí, je nutné popsat jakým způsobem se cítíte zveřejněným obsahem poškozeni, např. obsah poškozuje vaši čest, důstojnost, právo na soukromí, vyvolává ve vás obavy o váš život, znesnadňuje vám výkon vašeho povolání a podobně. Nahlášené fotografie bez bližší specifikace, které jednoznačně neporušují zákon jsou automaticky vyhodnocovány jako obsah, který není nevhodný ani nezákonný.

Kyberšikana

Šikanování pomocí elektronických technologií jako jsou mobilní telefony, počítače či tablety. K šikaně dochází prostřednictvím platforem jako jsou sociální média, textové zprávy, chaty či webové stránky. Jedná se především o sprostý obsah, nepravdivé informace, zostuzující obrázky či videa, ale i obrázky a videa týkající se třetí osoby, která nedala k jejich zveřejnění souhlas a cítí se být těmito obrázky dotčena na svých právech.

Revenge porn

Zveřejnění snímků, videí, případně jiných materiálů s intimní tematikou, které byly poskytnuty nebo pořízeny dobrovolně, avšak byly adresovány výhradně konkrétní osobě. V případě, že daná osoba, následně bez souhlasu zúčastněné osoby, poskytne tyto materiály třetí osobě, zveřejní je na Internetu nebo osobě, jež se materiály týkají, vyhrožuje jejich zveřejněním, jedná se o revenge porn a je možné se proti takovému chování bránit. 

Sexting

Zasílání či sdílení textových zpráv a snímků zobrazujících nahé, případně jinak sexuálně laděné fotografie prostřednictvím komunikačních technologií. Sexting sám o sobě není nezákonným jednáním avšak v případě, že obsah vyobrazuje mladistvé do 18 let, může se podle platného trestního řádu jednat až o trestný čin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. V případě, že takový obsah tedy unikne na veřejnost a bude podáno hlášení, mohou být aktéři opravdu obviněni z páchání závažné trestné činnosti.

Stalking

Vzbuzení důvodné obavy o život a zdraví oběti nebo o život a zdraví blízkých. O stalking se jedná v případě, že dochází k opakovanému kontaktování oběti prostřednictvím komunikačních technologií, přičemž oběť dá pachateli jasně najevo, že o komunikaci s ním nestojí, ať již pasivně, nereagováním na snahy o kontakt ze strany pachatele nebo odpovědí s důrazným upozorněním, že oběť o kontakt zcela jednoznačně nestojí.